Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 85

2. Görevleri

2. Görevleri

Madde 85 - Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 13.11.2007, E: 2007/18131, K: 2007/15608:

“… Davada husumet davalı derneğin yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Hüseyin Kökçü’ye yöneltilmiştir. Dernek Tüzüğünün 21. maddesinde, “derneği temsil yetkisi, yönetim kuruluna aittir. Bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki verilebileceği” belirtilmiştir. Davada derneği temsil eden Hüseyin Kökçü’ye derneği temsile yetkili olduğuna ilişkin yönetim kurulunca verilmiş yetki belgesi veya bu hususta yönetim kurulunca alınan bir karar örneği de ibraz edilememiştir.

Bu haliyle davanın yönetim kurulu üyelerinin tamamına yöneltilmesi gerekirken, sadece yönetim kurulu başkanına husumet yöneltilerek, taraf teşkili tamamlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır. …”

2-) Y. 2. HD, T: 08.07.2003, E: 2003/9158, K: 2003/10401:

“ … Derneği temsil etmek yönetim kuruluna ait bulunmaktadır. Temsil yetkisinin üyelerden birine veya birkaçına da verilmesi imkân dâhilindedir (Tüzük m.7). Temsil yetkisinin üyelerden birine yahut birkaçına verildiğini gösterir belge bulunmamaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında husumetin yönetim kurulu üyelerine yöneltilip, gösterdiği takdirde delilleri de toplanıp, sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir. Açıklanan husus üzerinde durulmadan, eksik hasımla işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II- İdare Heyeti

Madde 62

İdare heyeti, cemiyetin işlerini görmek ve nizamnameye tevfikan onu temsil eylemek hak ve vazifesini haizdir.

III-) Madde Gerekçesi:

Maddede dernek yönetim kurulunun görevleri belirtilmiştir. Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organı olarak bu görev ve yetkilerini kanun ve tüzüğünde belirtilen hükümler çerçevesinde yerine getirir. Bu görevler dernek içinde derneğin yönetimi, dışarıya karşı ise derneğin temsili çerçevesindeki görevlerdir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Vorstand

Art. 69

Der Vorstand hat das Recht und die Pflicht, nach den Befugnissen, die die Statuten ihm einräumen, die Angelenheiten des Vereins zu besorgen und den Verein zu vertreten.

2-) CCS:

II. Direction

Art. 69

La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrası, İsviçre Medenî Kanunu’nun 69. maddesine tekabül etmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, İsviçre Medeni Kanunu’nun 69. maddesine 16.12.2005 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2008 itibariyle yeni bir kenar başlık eklenmiştir.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X