Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 269

II. Kişisel borçlar

II. Kişisel borçlar

Madde 269 - Her eş, diğer bütün borçlardan kendi kişisel mallarıyla ve ortaklık mallarının değerinin yarısı kadarıyla sorumlu tutulur.

Ortaklığın zenginleşmesinden kaynaklanan istemler saklıdır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 12. HD, T: 02.12.2005, E: 2005/19618, K: 2005/23874:

“… icra müdürü haciz işlemini yaparken (haciz tarihinde) taşınmazın (borçlu adına) kayıtlı olması zorunlu ve yeterlidir. Böyle olduğu takdirde icra müdürünün haciz işleminde bir usulsüzlük bulunmadığı sonucuna varılmalıdır ...

Somut olayda icra müdürünün işlemi yukarıdaki kurallara aykırıdır. İcra mahkemesince gerekçede ileri sürülen hususlar yargılamayı gerektirir. Bir başka değişle haciz konulan taşınmazın MK.nun 218 ve sonraki maddelerinde düzenlenen ve edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında bulunup bulunmadığı, ya da eşlerin kendi kişisel malları ile diğer eşin borçlarından dolayı MK.nun 269. maddesi gereğince sorumlu olabileceği miktarın saptanması hususları ancak genel mahkemenin vereceği bir kararla belirlenebilecektir. O halde, şikâyetin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

b)1 Mahfuz mallariyle

Madde 217

Karı, evliliğin devamı esnasında ve evliliğin zevalinden sonra atideki borçlardan ancak mahfuz mallarının kıymeti nisbetinde mesul olur.

1-  Yalnız mahfuz mallarından mesul olmak üzere ettiği borçlardan.

2-  Kocasının rızası olmaksızın ettiği borçlardan.

3-  Birliğin temsildeki salâhiyetini tecavüz ederek yaptığı borçlardan.

Bigayrihakkın mal edinmeden mütevellit dâva hakkı mahfuzdur.

III-) Madde Gerekçesi:

Madde İsviçre Medenî Kanununun 234 üncü maddesinden aynen alınmıştır.

Maddenin birinci fıkrasında, eşitlik ilkesinin doğal bir sonucu olarak eşlerden herbirinin, bir önceki madde dışında kalan bütün borçlarından hem kendi kişisel mallarıyla hem de ortaklık mallarının değerlerinin yarısı oranında sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Maddenin ikinci fıkrasında eşlerin kişisel mallarının tamamı ve ortaklık mallarının yarısı oranındaki sorumluluğu dışında, ortaklık mallarının zenginleşmesi oranında sorumluluk sınırları genişletilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Eigenschulden

Art. 234

1 Für alle übrigen Schulden haftet ein Ehegatte nur mit seinem Eigengut und der Hälfte des Wertes des Gesamtgutes.

2 Vorbehalten bleiben die Ansprüche wegen Bereicherung der Gemeinschaft.

2-) CCS:

II. Dettes propres

Art. 234

1 Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.

2 L’action fondée sur l’enrichissement de la communauté est réservée.1   Düstur’daki “B” şeklindeki ibare “b” olarak anlaşılmalıdır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X