Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Türk Medeni Kanunu

BAŞLANGIÇ

A. Hukukun uygulanması ve kaynakları.................................. 1

B. Hukukî ilişkilerin kapsamı

   I.   Dürüst davranma............................................... 2

   II.  İyiniyet...................................................... 3

   III. Hâkimin takdir yetkisi........................................ 4

C. Genel nitelikli hükümler........................................... 5

D. İspat kuralları

   I. İspat yükü...................................................... 6

   II. Resmî belgelerle ispat......................................... 7

BİRİNCİ KİTAP

KİŞİLER HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

GERÇEK KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİLİK

A. Genel olarak

   I. Hak ehliyeti.................................................... 8

   II. Fiil ehliyeti

      1. Kapsamı...................................................... 9

      2. Koşulları

         a. Genel olarak............................................. 10

         b. Erginlik................................................. 11

         c. Ergin kılınma............................................ 12

         d. Ayırt etme gücü.......................................... 13

   III. Fiil ehliyetsizliği

      1. Genel olarak................................................ 14

      2. Ayırt etme gücünün bulunmaması.............................. 15

      3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar.............. 16

   IV. Hısımlık

      1. Kan hısımlığı............................................... 17

      2. Kayın hısımlığı............................................. 18

   V. Yerleşim yeri

      1. Tanım....................................................... 19

      2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri.............. 20

      3. Yasal yerleşim yeri......................................... 21

      4. Kurumlarda bulunma.......................................... 22

B. Kişiliğin korunması

   I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı............................ 23

   II. Saldırıya karşı

      1. İlke........................................................ 24

      2. Davalar..................................................... 25

   III. Ad üzerindeki hak

      1. Adın korunması.............................................. 26

      2. Adın değiştirilmesi......................................... 27

C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu

   I. Doğum ve ölüm.................................................. 28

   II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı

      1. İspat yükü.................................................. 29

      2. İspat araçları

         a. Genel olarak............................................. 30

         b. Ölüm karinesi............................................ 31

   III. Gaiplik kararı

      1. Genel olarak................................................ 32

      2. Yargılama usulü............................................. 33

.      3. İstemin düşmesi............................................ 34

      4. Hükmü....................................................... 35

İKİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL DURUM SİCİLİ

A. Genel olarak

   I. Sicil.......................................................... 36

   II. Görevliler.................................................... 37

   III. Sorumluluk................................................... 38

   IV. Düzeltme

      1. Genel olarak................................................ 39

      2. Cinsiyet değişikliğinde..................................... 40

B. Doğum kütüğü

   I. Bildirme....................................................... 41

   II. Doğum kütüğünde değişiklikler................................. 42

C. Ölüm kütüğü

   I. Ölümün bildirilmesi............................................ 43

   II. Cesedi bulunamayan kişi....................................... 44

   III. Gaiplik kararı............................................... 45

   IV. Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi............................ 46

İKİNCİ KISIM

TÜZEL KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

A. Tüzel kişilik..................................................... 47

B. Hak ehliyeti...................................................... 48

C. Fiil ehliyeti

   I. Koşulu......................................................... 49

   II. Kullanılması.................................................. 50

D. Yerleşim yeri..................................................... 51

E. Kişiliğin sona ermesi

   I. Sınırlı devam etme............................................. 52

   II. Malvarlığının tasfiyesi....................................... 53

   III. Malvarlığının özgülenmesi.................................... 54

F. Saklı hükümler.................................................... 55

İKİNCİ BÖLÜM

DERNEKLER

A. Kuruluşu

   I. Tanımı......................................................... 56

   II. Dernek kurma hakkı............................................ 57

   III. Tüzük........................................................ 58

   IV. Tüzel kişiliğin kazanılması

      1. Kazanma anı................................................. 59

      2. İnceleme.................................................... 60

      3. Dernek tüzüğünün ilânı...................................... 61

      4. İlk genel kurul toplantısı.................................. 62

B. Üyelik

   I. Kazanılması

      1. Kural....................................................... 63

      2. Koşulları................................................... 64

   II. Sona ermesi

      1. Kendiliğinden............................................... 65

      2. Çıkma ile................................................... 66

      3. Çıkarılma ile............................................... 67

   III. Kapsamı

      1. Üyelerin hakları

         a. Eşitlik ilkesi........................................... 68

         b. Oy hakkı................................................. 69

      2. Üyelerin yükümlülükleri

         a. Ödenti verme borcu....................................... 70

         b. Diğer yükümlülükler...................................... 71

C. Organlar

   I. Genel olarak................................................... 72

   II. Genel Kurul

      1. Niteliği ve oluşumu......................................... 73

      2. Toplanması

         a. Olağan toplantı.......................................... 74

         b. Olağanüstü toplantı...................................... 75

         c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar................ 76

      3. Toplantıya çağrı............................................ 77

      4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı...................... 78

      5. Toplantı usulü.............................................. 79

      6. Genel kurulun görev ve yetkileri............................ 80

      7. Genel kurul kararları

         a. Karar yeter sayısı....................................... 81

         b. Oy hakkından yoksunluk................................... 82

         c. Kararın iptali........................................... 83

   III. Yönetim Kurulu

      1. Oluşumu..................................................... 84

      2. Görevleri................................................... 85

   IV. Denetim Kurulu................................................ 86

D. Sona erme

   I. Kendiliğinden.................................................. 87

   II. Genel kurul kararı ile........................................ 88

   III. Mahkeme kararı ile........................................... 89

E. Derneklerin faaliyetleri

   I. Genel olarak................................................... 90

   II. Uluslararası faaliyet

      1. Faaliyet serbestliği........................................ 91

      2. Yabancı dernekler........................................... 92

   III. Yabancıların dernek kurma hakkı.............................. 93

F. Derneklerin örgütlenmesi

   I. Şube açmaları

      1. Kuruluşu.................................................... 94

      2. Şubenin organları veuygulanacak hükümler.................... 95

   II. Üst kuruluşlar kurmaları

      1. Federasyon.................................................. 96

      2. Konfederasyon............................................... 97

      3. Ortak hükümler.............................................. 98

G. Dernek gelirleri.................................................. 99

H. Saklı hükümler................................................... 100

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VAKIFLAR

A. Kuruluşu

   I. Tanımı........................................................ 101

   II. Kuruluş şekli................................................ 102

   III. Temyiz ve iptal............................................. 103

   IV. Tescil ve ilân............................................... 104

   V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk..................... 105

B. Vakıf senedi

   I. İçeriği....................................................... 106

   II. Noksanlıklar................................................. 107

C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı......................... 108

D. Vakfın örgütü

   I. Genel olarak.................................................. 109

   II. Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı.................... 110

E. Denetim.......................................................... 111

F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi

   I. Yönetimin değiştirilmesi...................................... 112

   II. Amacın ve malların değiştirilmesi............................ 113

G. Yıllık rapor..................................................... 114

H. Faaliyetten geçici alıkoyma...................................... 115

İ. Vakfın sona ermesi............................................... 116

J. Diğer hükümler................................................... 117

 

İKİNCİ KİTAP

AİLE HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

EVLİLİK HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM

EVLENME

BİRİNCİ AYIRIM

NİŞANLILIK

A. Nişanlanma....................................................... 118

B. Nişanlılığın hükümleri

   I. Dava hakkının bulunmaması..................................... 119

   II. Nişanın bozulmasının sonuçları

      1. Maddi tazminat............................................. 120

      2. Manevi tazminat............................................ 121

   III. Hediyelerin geri verilmesi.................................. 122

   IV. Zamanaşımı................................................... 123

İKİNCİ AYIRIM

EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ

A. Ehliyetin koşullar

   I. Yaş........................................................... 124

   II. Ayırt etme gücü.............................................. 125

   III. Yasal temsilcinin izni

      1. Küçükler hakkında.......................................... 126

      2. Kısıtlılar hakkında........................................ 127

      3. Mahkemeye başvurma......................................... 128

B. Evlenme engelleri

   I. Hısımlık...................................................... 129

   II. Önceki evlilik

      1. Sona erdiğinin ispatı

         a. Genel olarak............................................ 130

         b. Gaiplik durumunda....................................... 131

      2. Kadın için bekleme süresi.................................. 132

   III. Akıl hastalığı.............................................. 133

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ

A. Başvuru

   I. Başvuru makamı................................................ 134

   II. Şekli........................................................ 135

   III. Belgeler.................................................... 136

   IV. Başvurunun incelenmesi....................................... 137

   V. Redde itiraz ve yargılama usulü............................... 138

B. Evlenme töreni ve tescil

   I. Koşulları

      1. Evlenme izni............................................... 139

      2. Evlenmenin yapılamaması.................................... 140

   II. Yapılışı

l. Tören yeri....................................................... 141

      2. Törenin şekli.............................................. 142

      3. Aile cüzdanı ve dinî tören................................. 143

C. Yönetmelik....................................................... 144

DÖRDÜNCÜ AY1RIM

BATIL OLAN EVLENMELER

A. Mutlak butlan

   I. Sebepleri..................................................... 145

   II. Dava açma görevi ve hakkı.................................... 146

   III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması.................... 147

B. Nisbî butlan

   I. Eşlerin dava hakkı

      1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk....................... 148

      2. Yanılma.................................................... 149

      3. Aldatma.................................................... 150

      4. Korkutma................................................... 151

      5. Hak düşürücü süre.......................................... 152

   II. Yasal temsilcinin dava hakkı................................. 153

C. Butlanı gerektirmeyen sebepler

   I. Bekleme süresine uymama....................................... 154

   II. Şekil kurallarına uymama..................................... 155

D. Butlan kararı

   I. Genel olarak.................................................. 156

   II. Sonuçları

      1. Çocuklar yönünden.......................................... 157

      2. Eşler yönünden............................................. 158

E. Mirasçıların dava hakkı.......................................... 159

F. Yetki ve yargılama usulü......................................... 160

İKİNCİ BÖLÜM

BOŞANMA

A. Boşanma sebepleri

   I. Zina.......................................................... 161

   II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcıdavranış............... 162

   III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayatsürme........................ 163

   IV. Terk......................................................... 164

   V. Akıl hastalığı................................................ 165

   VI. Evlilik birliğinin sarsılması................................ 166

B. Dava

   I. Konusu........................................................ 167

   II. Yetki........................................................ 168

   III. Geçici önlemler............................................. 169

C. Karar

   I. Boşanma veya ayrılık.......................................... 170

   II. Ayrılık süresi............................................... 171

   III. Ayrılık süresinin bitimi.................................... 172

   IV. Boşanan kadının kişisel durumu............................... 173

   V. Boşanmada tazminat ve nafaka

      1. Maddî ve manevî tazminat................................... 174

      2. Yoksulluk nafakası......................................... 175

      3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi........................ 176

      4. Yetki...................................................... 177

      5. Zamanaşımı................................................. 178

   VI. Mal rejiminin tasfiyesi

      1. Boşanma hâlinde............................................ 179

      2. Ayrılık hâlinde............................................ 180

   VII. Miras hakları............................................... 181

   VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları

      1. Hâkimin takdir yetkisi..................................... 182

      2. Durumun değişmesi.......................................... 183

D. Boşanmada yargılama usulü........................................ 184

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

A. Haklar ve yükümlülükler

   I. Genel olarak.................................................. 185

   II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma....... 186

   III. Kadının soyadı.............................................. 187

B. Birliğin temsili

   I. Eşlerin temsil yetkisi........................................ 188

   II. Sorumluluk................................................... 189

   III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması............ 190

   IV. Temsil yetkisinin geri verilmesi............................. 191

C. Eşlerin meslek ve işi............................................ 192

D. Eşlerin hukukî işlemleri

   I. Genel olarak.................................................. 193

   II. Aile konutu.................................................. 194

E. Birliğin korunması

   I. Genel olarak.................................................. 195

   II. Eşler birlikte yaşarken...................................... 196

   III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi............................. 197

   IV. Borçlulara ait önlemler...................................... 198

   V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması.............................. 199

   VI. Durumun değişmesi............................................ 200

   VII. Yetki....................................................... 201

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ

BİRİNCİ AYIRIM

GENEL HÜKÜMLER

A. Yasal mal rejimi................................................. 202

B. Mal rejimi sözleşmesi

   I. Sözleşmenin içeriği........................................... 203

   II. Sözleşme ehliyeti............................................ 204

   III. Sözleşmenin şekli........................................... 205

C. Olağanüstü mal rejimi

   I. Eşlerden birinin istemi ile

      1. Karar...................................................... 206

      2. Yetki...................................................... 207

      3. Mal ayrılığına geçişten dönme.............................. 208

   II. Cebrî icra hâlinde

      1. İflâsta.................................................... 209

      2. Hacizde.................................................... 210

      3. Eski rejime dönme.......................................... 211

   III. Önceki rejimin tasfiyesi.................................... 212

D. Alacaklıların korunması.......................................... 213

E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki........................ 214

F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi................... 215

G. Envanter......................................................... 216

H. Eşler arasındaki borçlar......................................... 217

İKİNCİ AYIRIM

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA

A. Mülkiyet

   I. Kapsamı....................................................... 218

   II. Edinilmiş mallar............................................. 219

   III. Kişisel mallar

      1. Kanuna göre................................................ 220

      2. Sözleşmeye göre............................................ 221

   IV. İspat........................................................ 222

B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf.................................. 223

C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk................................. 224

D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye

   I. Sona erme anı................................................. 225

   II. Malların geri alınması ve borçlar

      1. Genel olarak............................................... 226

      2. Değer artış payı........................................... 227

   III. Eşlerin paylarının hesaplanması

      1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması........... 228

      2. Eklenecek değerler......................................... 229

      3. Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında

    denkleştirme.................................................... 230

      4. Artık değer................................................ 231

   IV. Değerin belirlenmesi

      1. Sürüm değeri............................................... 232

      2. Gelir değeri

         a. Genel olarak............................................ 233

         b. Özel hâller............................................. 234

      3. Değerlendirme anı.......................................... 235

   V. Artık değere katılma

      1. Kanuna göre................................................ 236

      2. Sözleşmeye göre

         a. Genel olarak............................................ 237

         b. İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal

    ayrılığında..................................................... 238

   VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi

      1. Ödeme ve ertelenmesi....................................... 239

      2. Aile konutu ve ev eşyası................................... 240

      3. Üçüncü kişilere karşı dava................................. 241

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

MAL VARLIĞI

A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf.................................. 242

B. Diğer hükümler................................................... 243

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI

A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf

   I. Genel olarak.................................................. 244

   II. İspat........................................................ 245

B. Borçlardan sorumluluk............................................ 246

C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye

   I. Sona erme anı................................................. 247

   II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi

      1. Genel olarak............................................... 248

      2. Katkıdan doğan hak......................................... 249

   III. Aileye özgülenen mallar

      1. Kural...................................................... 250

      2. Paylaşmaya aykırı davranışlar.............................. 251

      3. Paylaştırma isteminin reddi................................ 252

      4. Paylaştırma yöntemi........................................ 253

   IV. Aile konutu ve ev eşyası

      1. İptal veya boşanma hâlinde................................. 254

      2. Ölüm hâlinde............................................... 255

BEŞİNCİ AYIRIM

MAL ORTAKLIĞI

A. Mülkiyet

   I. Kapsamı....................................................... 256

   II. Ortaklık malları

      1. Genel mal ortaklığı........................................ 257

      2. Sınırlı mal ortaklığı

         a. Edinilmiş mallarda ortaklık............................. 258

         b. Diğer mal ortaklıkları.................................. 259

   III. Kişisel mallar.............................................. 260

   IV. İspat........................................................ 261

B. Yönetim ve tasarruf

   I. Ortaklık mallarında

      1. Olağan yönetim............................................. 262

      2. Olağanüstü yönetim......................................... 263

      3. Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası.............. 264

      4. Mirasın kabulü veya reddi.................................. 265

      5. Sorumluluk ve yönetim giderleri............................ 266

   II. Kişisel mallar............................................... 267

C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk

   I. Ortaklık borçları............................................. 268

   II. Kişisel borçlar.............................................. 269

D. Eşler arasındaki borçlar......................................... 270

E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye

   I. Sona erme anı................................................. 271

   II. Kişisel mala ekleme.......................................... 272

   III. Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme....... 273

   IV. Değer artış payı............................................. 274

   V. Değer belirlenmesi............................................ 275

   VI. Paylaşma

      1. Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde........... 276

      2. Diğer hâllerde............................................. 277

   VII. Paylaşma usulü

      1. Kişisel mallar............................................. 278

      2. Aile konutu ve ev eşyası................................... 279

      3. Diğer malvarlığı değerleri................................. 280

      4. Diğer paylaşma kuralları................................... 281

İKİNCİ KISIM

HISIMLIK

BİRİNCİ BÖLÜM

SOYBAĞININ KURULMASI

BİRİNCİ AYIRIM

GENEL HÜKÜMLER

A. Genel olarak soybağının kurulması................................ 282

B. Davada yetki ve yargılama usulü

   I. Yetki......................................................... 283

   II. Yargılama usulü.............................................. 284

İKİNCİ AYIRIM

KOCANIN BABALIĞI

A. Babalık karinesi................................................. 285

B. Soybağının reddi

   I. Dava hakkı.................................................... 286

   II. İspat

      1. Evlilik içinde ana rahmine düşme........................... 287

      2. Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında

          ana rahmine düşme.......................................... 288

   III. Hak düşürücü süreler........................................ 289

C. Karinelerin çakışması............................................ 290

D. Diğer ilgililerin dava hakkı..................................... 291

E. Sonradan evlenme

   I. Koşulu........................................................ 292

   II. Bildirim..................................................... 293

   III. İtiraz ve iptal............................................. 294

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ

A. Tanıma

   I. Koşulları ve şekli............................................ 295

   II. Bildirim..................................................... 296

   III. İptal davası

      1. Tanıyanın dava hakkı....................................... 297

      2. İlgililerin dava hakkı

         a. Genel olarak............................................ 298

         b. İspat yükü.............................................. 299

      3. Hak düşürücü süreler....................................... 300

B. Babalık hükmü

   I. Dava hakkı.................................................... 301

   II. Karine....................................................... 302

   III. Hak düşürücü süreler........................................ 303

   IV. Ananın malî hakları.......................................... 304

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

EVLÂT EDİNME

A. Küçüklerin evlât edinilmesi

   I. Genel koşulları............................................... 305

   II. Birlikte evlât edinme........................................ 306

   III. Tek başına evlât edinme..................................... 307

   IV. Küçüğün rızası ve yaşı....................................... 308

   IV. Ana ve babanın rızası

      1. Şekil...................................................... 309

      2. Zamanı..................................................... 310

      3. Rızanın aranmaması

         a. Koşulları............................................... 311

         b. Karar................................................... 312

B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi...................... 313

C. Hükümleri........................................................ 314

D. Şekil ve usul

   I. Genel olarak.................................................. 315

   II. Araştırma.................................................... 316

E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması

   I. Sebepleri

      1. Rızanın bulunmaması........................................ 317

      2. Diğer noksanlıklar......................................... 318

   II. Hak düşürücü süre............................................ 319

F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık................................... 320

BEŞİNCİ AYIRIM

SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ

A. Soyadı........................................................... 321

B. Karşılıklı yükümlülükler......................................... 322

C. Çocuk ile kişisel ilişki

   I. Ana ve baba ile

      1. Kural...................................................... 323

      2. Sınırları.................................................. 324

   II. Üçüncü kişiler ile........................................... 325

   III. Yetki....................................................... 326

D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama

   I. Kapsamı....................................................... 327

   II. Süresi....................................................... 328

   III. Dava hakkı.................................................. 329

   IV. Nafaka miktarının takdiri.................................... 330

   V. Durumun değişmesi............................................. 331

   VI. Geçici önlemler

      1. Genel olarak............................................... 332

      2. Babalığın tespitinden önce................................. 333

   VII. Güvence verilmesi........................................... 334

ALTINCI AYIRIM

VELÂYET

A. Genel olarak

   I. Koşullar...................................................... 335

   II. Ana ve baba evli ise......................................... 336

   III. Ana ve baba evli değilse.................................... 337

   IV. Üvey çocuklar................................................ 338

B. Velâyetin kapsamı

   I. Genel olarak.................................................. 339

   II. Eğitim....................................................... 340

   III. Dinî eğitim................................................. 341

   IV. Çocuğun temsil edilmesi...................................... 342

   V. Çocuğun fiil ehliyeti......................................... 343

   VI. Çocuğun aileyi temsil etmesi................................. 344

   VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler............ 345

C. Çocuğun korunması

   I. Koruma önlemleri.............................................. 346

   II. Çocukların yerleştirilmesi................................... 347

   III. Velâyetin kaldırılması

      1. Genel olarak............................................... 348

      2. Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde................. 349

      3.Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın yükümlülükleri 350

   IV. Durumun değişmesi............................................ 351

YEDİNCİ AYIRIM

ÇOCUK MALLARI

A. Yönetim

   I. Genel olarak.................................................. 352

   II. Evlilik sona erince.......................................... 353

B. Kullanma hakkı................................................... 354

C. Gelirlerin sarfı................................................. 355

D. Çocuk mallarının kısmen sarfı.................................... 356

E. Çocuğun serbest malları

   I. Kazandırmalar................................................. 357

   II. Saklı pay.................................................... 358

   III. Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç........ 359

F. Çocuk mallarının korunması

   I. Önlemler...................................................... 360

   II. Yönetimin ana ve babadan alınması............................ 361

G. Yönetimin sona ermesi

   I. Malların devri................................................ 362

   II. Ana ve babanın sorumluluğu................................... 363

İKİNCİ BÖLÜM

AİLE

BİRİNCİ AYIRIM

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

A. Nafaka yükümlülükleri............................................ 364

B. Dava hakkı....................................................... 365

C. Korunmaya muhtaç kişiler......................................... 366

İKİNCİ AYIRIM

EV DÜZENİ

A. Koşulları........................................................ 367

B. Hükümleri

   I. Ev düzeni ve gözetim.......................................... 368

   II. Sorumluluk................................................... 369

   III. Altsoyun denkleştirme alacağı

      1. Koşulları.................................................. 370

      2. İstenmesi.................................................. 371

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

AİLE MALLARI

A. Aile vakfı....................................................... 372

B. Aile malları ortaklığı

   I. Oluşumu

      1. Koşulları.................................................. 373

      2. Şekil...................................................... 374

   II. Süre......................................................... 375

   III. Hükmü

      1. Elbirliği ile işletme...................................... 376

      2. Yönetim ve temsil

         a. Genel olarak............................................ 377

         b. Yöneticinin yetkisi..................................... 378

      3. Ortak mallar ve kişisel mallar............................. 379

   IV. Ortaklığın sona ermesi

      1. Sebepleri.................................................. 380

      2. Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme.................... 381

      3. Ölüm....................................................... 382

      4. Paylaşma kuralları......................................... 383

   V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı

      1. Konusu..................................................... 384

      2. Özel sona erdirme sebepleri................................ 385

C. Aile yurdu

   I. Genel olarak.................................................. 386

   II. Kurulması

      1. Koşulları.................................................. 387

      2. Usul ve şekil

         a. İlân.................................................... 388

         b. Üçüncü kişilerin haklarının korunması................... 389

         c. Tapu kütüğüne şerh verilmesi............................ 390

   III. Sonuçları

      1. Tasarruf hakkının sınırlanması............................. 391

      2. Kan hısımlarının aile yurduna alınması..................... 392

      3. Malikin ödemede acze düşmesi............................... 393

   IV. Sona ermesi

      1. Malikin ölümü hâlinde...................................... 394

      2. Malikin sağlığında......................................... 395

ÜÇÜNCÜ KISIM

VESAYET

BİRİNCİ BÖLÜM

VESAYET DÜZENİ

BİRİNCİ AYIRIM

VESAYET ORGANLARI

A. Genel olarak..................................................... 396

B. Vesayet daireleri

   I. Kamu vesayeti................................................. 397

   II. Özel vesayet

      1. Koşulları.................................................. 398

      2. Kurulması.................................................. 399

      3. Aile meclisi............................................... 400

      4. Güvence.................................................... 401

      5. Sona ermesi................................................ 402

C. Vasi ve kayyım................................................... 403

İKİNCİ AYIRIM

VESAYET GEREKTİREN HÂLLER

A. Küçüklük......................................................... 404

B. Kısıtlama

   I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı............................ 405

   II. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı,
       kötü yaşama tarzı, kötü yönetim.............................. 406

   III. Özgürlüğü bağlayıcı ceza.................................... 407

   IV. İstek üzerine................................................ 408

C. Usul

   I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu.................... 409

   II. İlân......................................................... 410

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

YETKİ

A. Vesayet işlerinde yetki.......................................... 411

B. Yerleşim yerinin değişmesi....................................... 412

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

VASİNİN ATANMASI

A. Koşulları

   I. Genel olarak.................................................. 413

   II. Eşin ve hısımların önceliği.................................. 414

   III. İlgililerin isteği.......................................... 415

   IV. Vasiliği kabul yükümlülüğü................................... 416

   V. Vasilikten kaçınma sebepleri.................................. 417

   VI. Vasiliğe engel olan sebepler................................. 418

B. Atama usulü

   I. Vasinin atanması.............................................. 419

   II. Geçici önlemler.............................................. 420

   III. Tebliğ ve ilân.............................................. 421

   IV. Kaçınma ve itiraz

      1. Usul....................................................... 422

      2. Geçici görev............................................... 423

      3. Karar...................................................... 424

   V. Görevin verilmesi............................................. 425

BEŞİNCİ AYIRIM

KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK

A. Kayyımlığı gerektiren hâller

   I. Temsil........................................................ 426

   II. Yönetim

      1. Kanun gereği............................................... 427

      2. İstek üzerine.............................................. 428

B. Yasal danışmanlık................................................ 429

C. Yetki............................................................ 430

D. Usul............................................................. 431

ALTINCI AYIRIM

KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI

A. Koşulları........................................................ 432

B. Yetki............................................................ 433

C. Bildirim yükümlülüğü............................................. 434

D. İtiraz........................................................... 435

E. Usul

   I. Genel olarak.................................................. 436

   II. Yargılama usulü.............................................. 437

İKİNCİ BÖLÜM

   VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ

BİRİNCİ AYIRIM

   VASİNİN GÖREVLERİ

A. Göreve başlama

   I. Defter tutma.................................................. 438

   II. Değerli şeylerin saklanması.................................. 439

   III. Taşınırların satılması...................................... 440

   IV. Paraların yatırılması

      1. Yatırma zorunluluğu........................................ 441

      2. Yatırımların dönüştürülmesi................................ 442

   V. Ticarî ve sınaî işletmeler.................................... 443

   VI. Taşınmazların satılması...................................... 444

B. Özen ve temsil

   I. Kişiye özen

      1. Küçüklerde

         a. Genel olarak............................................ 445

         b. Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması................. 446

      2. Kısıtlılarda............................................... 447

   II. Temsil

      1. Genel olarak............................................... 448

      2. Yasak işlemler............................................. 449

      3. Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması............... 450

      4. Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler

         a. Vasinin rızası.......................................... 451

         b. Onamamanın sonucu....................................... 452

      5. Meslek veya sanat.......................................... 453

C. Malvarlığının yönetilmesi

   I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü............................ 454

   II. Serbest mallar............................................... 455

D. Görevin süresi................................................... 456

E. Vasinin ücreti................................................... 457

İKİNCİ AYIRIM

KAYYIMIN GÖREVLERİ

A. Kayyımın konumu.................................................. 458

B. Kayyımlığın kapsamı

   I. Belli bir iş.................................................. 459

   II. Malvarlığının yönetimi....................................... 460

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

A. Şikâyet ve itiraz................................................ 461

B. İzin

   I. Vesayet makamından............................................ 462

   II. Denetim makamından........................................... 463

C. Rapor ve hesapların incelenmesi.................................. 464

D. İznin bulunmaması................................................ 465

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU

A. Özen yükümü...................................................... 466

B. Vasinin sorumluluğu.............................................. 467

C. Devletin Sorumluluğu............................................. 468

D. Görev ve yetki................................................... 469

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VESAYETİN SONA ERMESİ

BİRİNCİ AYIRIM

VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN SONA ERMESİ

A. Küçüklerde....................................................... 470

B. Hükümlülerde..................................................... 471

C. Diğer kısıtlılarda

   I. Kaldırılması.................................................. 472

   II. Usulü

      1. İlân....................................................... 473

      2. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında...................... 474

      3. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı,
         kötü yaşama tarzı, kötü yönetimde.......................... 475

      4. İstek üzerine kısıtlamada.................................. 476

D. Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta

   I. Genel olarak.................................................. 477

   II. İlân......................................................... 478

İKİNCİ AYIRIM

VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ

A. Fiil ehliyetinin yitirilmesi ve ölüm............................. 479

B. Sürenin sona ermesi ve uzatılmaması

   I. Sürenin dolması............................................... 480

   II. Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması................ 481

   III. Göreve devam zorunluluğu.................................... 482

C. Görevden alınma

   I. Sebepleri..................................................... 483

   II. Usulü

      1. İstek üzerine veya re’sen.................................. 484

      2. Araştırma ve uyarı......................................... 485

      3. Geçici önlemler............................................ 486

      4. Diğer önlemler............................................. 487

      5. İtiraz..................................................... 488

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI

A. Kesin hesap ve mal varlığının teslimi............................ 489

B. Rapor ve hesabın incelenmesi..................................... 490

C. Vasinin görevine son verilmesi................................... 491

D. Sorumluluk davasında zamanaşımı

   I. Olağan zamanaşımı............................................. 492

   II. Olağanüstü zamanaşımı........................................ 493

E. Vesayet altındaki kişinin alacağı................................ 494

 

ÜÇÜNCÜ KİTAP

MİRAS HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

MİRASÇILAR

BİRİNCİ BÖLÜM

YASAL MİRASÇILAR

A. Kan hısımları

   I. Altsoy........................................................ 495

   II. Ana ve baba.................................................. 496

   III. Büyük ana ve büyük baba..................................... 497

   IV. Evlilik dışı hısımlar........................................ 498

B. Sağ kalan eş..................................................... 499

C. Evlâtlık......................................................... 500

D. Devlet........................................................... 501

İKİNCİ BÖLÜM

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

BİRİNCİ AYIRIM

TASARRUF EHLİYETİ

A. Ehliyet

   I. Vasiyette..................................................... 502

   II. Miras sözleşmesinde.......................................... 503

B. İrade sakatlığı.................................................. 504

İKİNCİ AYIRIM

TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ

A. Tasarruf edilebilir kısım

   I. Kapsamı....................................................... 505

   II. Saklı pay.................................................... 506

   III. Tasarruf edilebilir kısmın hesabı

      1. Borçların indirilmesi...................................... 507

      2. Sağlar arası karşılıksız kazandırmalar..................... 508

      3. Sigorta alacakları......................................... 509

B. Mirasçılıktan çıkarma

   I. Sebepleri..................................................... 510

   II. Hükümleri.................................................... 511

   III. İspat yükü.................................................. 512

   IV. Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma........... 513

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARI ÇEŞİTLERİ

A. Genel olarak..................................................... 514

B. Koşullar ve yüklemeler........................................... 515

C. Mirasçı atama.................................................... 516

D. Belirli mal bırakma

   I. Konusu........................................................ 517

   II. Teslim borcu................................................. 518

   III. Tereke ile ilgisi........................................... 519

E. Yedek mirasçı atama.............................................. 520

F. Artmirasçı atama

   I. Belirlenmesi.................................................. 521

   II. Artmirasçıya geçiş........................................... 522

   III. Güvence..................................................... 523

   IV. Hükümleri

      1. Önmirasçı hakkında......................................... 524

      2. Artmirasçı hakkında........................................ 525

G. Vakıf............................................................ 526

H. Miras sözleşmeleri

   I. Olumlu miras sözleşmesi....................................... 527

   II. Mirastan feragat sözleşmesi

      1. Kapsamı.................................................... 528

      2. Hükümden düşmesi........................................... 529

      3. Tereke alacaklılarının hakları............................. 530

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ

A. Vasiyet

   I. Şekilleri

      1. Genel olarak............................................... 531

      2. Resmî vasiyetname

         a. Düzenlenmesi............................................ 532

         b. Memurun işlevi.......................................... 533

         c. Tanıkların katılması.................................... 534

         d. Mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve

   imzalanmaksızın düzenleme........................................ 535

         e. Düzenlemeye katılma yasağı.............................. 536

         f. Vasiyetnamenin saklanması............................... 537

      3. El yazılı vasiyetname...................................... 538

      4. Sözlü vasiyet

         a. Son arzuları anlatma.................................... 539

         b. Belgeleme............................................... 540

         c. Hükümden düşme.......................................... 541

   II. Vasiyetten dönme

      1. Yeni vasiyetname ile....................................... 542

      2. Yok etme ile............................................... 543

      3. Sonraki tasarruflar........................................ 544

B. Miras sözleşmesi

   I. Şekli......................................................... 545

   II. Ortadan kaldırılması

      1. Sağlararasında

         a. Sözleşme veya vasiyetname ile........................... 546

         b. Sözleşmeden dönme yolu ile.............................. 547

      2. Mirasbırakandan önce ölme.................................. 548

C. Tasarruf edilebilir kısmın daralması............................. 549

BEŞİNCİ AYIRIM

VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ

A. Atanması

   I. Atanma ve ehliyet............................................. 550

   II. Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi................. 551

B. Görev ve yetkileri

   I. Genel olarak.................................................. 552

   II. Tereke malları üzerinde tasarruf............................. 553

C. Görevin sona ermesi.............................................. 554

D. Denetlenmesi..................................................... 555

E. Sorumluluğu...................................................... 556

ALTINCI AYIRIM

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ

A. İptal davası

   I. Sebepleri..................................................... 557

   II. Dava hakkı................................................... 558

   III. Hak düşürücü süreler........................................ 559

B. Tenkis davası

   I. Koşulları

      1. Genel olarak............................................... 560

      2. Saklı paylı mirasçılar lehine kazandırmalar................ 561

      3. Mirasçının alacaklılarının hakları......................... 562

   II. Hükümleri

      1. Genel olarak............................................... 563

      2. Bölünmez mal vasiyetinde................................... 564

      3. Sağlararası kazandırmalar

         a. Tenkise tâbi kazandırmalar.............................. 565

         b. Geri verme borcu........................................ 566

      4. Hayat sigortalarında....................................... 567

      5. İntifa hakkı veya irat bakımından.......................... 568

      6. Artmirasçı bakımından...................................... 569

   III. Tenkiste sıra............................................... 570

   IV. Hak düşürücü süreler......................................... 571

YEDİNCİ AYIRIM

MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

A. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda............ 572

B. Mirastan feragat durumunda

   I. Tenkis........................................................ 573

   II. Geri verme................................................... 574

İKİNCİ KISIM

MİRASIN GEÇMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

MİRASIN AÇILMASI

A. Açılma ve değerlendirme anı...................................... 575

B. Açılma yeri ve yetkili mahkeme................................... 576

C. Açılmanın hükümleri

   I. Mirasa ehliyet

      1. Hak ehliyeti............................................... 577

      2. Mirastan yoksunluk

         a. Sebepleri............................................... 578

         b. Altsoya etkisi.......................................... 579

   II. Sağ olmak

      1. Mirasçı olarak............................................. 580

      2. Vasiyet alacaklısı olarak.................................. 581

      3. Cenin...................................................... 582

      4. İleride doğacak çocuk...................................... 583

D. Gaiplik

   I. Gaibin mirası

      1. Güvence karşılığı teslim................................... 584

      2. Geri verme................................................. 585

   II. Gaibe düşen miras............................................ 586

   III. Gaibin hem mirasbırakan, hem mirasçı olması................. 587

   IV. Hazinenin istemi............................................. 588

İKİNCİ BÖLÜM

MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI

BİRİNCİ AYIRIM

KORUMA ÖNLEMLERİ

A. Genel olarak..................................................... 589

B. Defter tutma..................................................... 590

C. Mühürleme........................................................ 591

D. Terekenin resmen yönetilmesi

   I. Genel olarak.................................................. 592

   II. Görev, temsil ve sorumluluk.................................. 593

   III. Mirasçıların bilinmemesi.................................... 594

E. Vasiyetname ile ilgili işlemler

   I. Teslim görevi ve alınacak önlemler............................ 595

   II. Vasiyetnamenin açılması...................................... 596

   III. İlgililere tebliğ........................................... 597

   IV. Mirasçılık belgesi........................................... 598

İKİNCİ AYIRIM

MİRASIN KAZANILMASI

A. Kazanma

   I. Mirasçılar tarafından......................................... 599

   II. Vasiyet alacaklıları tarafından

      1. İstem...................................................... 600

      2. Özel durumlar.............................................. 601

      3. Zamanaşımı................................................. 602

   III. Alacaklıların durumu........................................ 603

   IV. Tenkis ve geri isteme........................................ 604

B. Ret

   I. Ret beyanı

      1. Ret hakkı.................................................. 605

      2. Süre

         a. Genel olarak............................................ 606

         b. Terekenin yazımında..................................... 607

      3. Ret hakkının geçmesi....................................... 608

      4. Reddin şekli............................................... 609

   II. Ret hakkının düşmesi......................................... 610

   III. Mirasçılardan biri tarafından ret........................... 611

   IV. En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret

      1. Genel olarak............................................... 612

      2. Mirasın sağ kalan eşe geçmesi.............................. 613

      3. Sonra gelen mirasçılar yararına ret........................ 614

   V. Ret süresinin uzatılması...................................... 615

   VI. Vasiyetin reddi.............................................. 616

   VII. Mirasçıların alacaklılarının korunması...................... 617

   VIII. Ret hâlinde sorumluluk..................................... 618

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

RESMÎ DEFTER TUTMA

A. Koşulları........................................................ 619

B. Usul

   I. Deftere geçirme............................................... 620

   II. İlân yoluyla çağrı........................................... 621

   III. Doğrudan doğruya deftere geçirme............................ 622

   IV. Defter tutmanın sona ermesi.................................. 623

C. Defter tutma sırasında mirasçıların durumu

   I. Yönetim....................................................... 624

   II. İcra takibi, dava ve zamanaşımı.............................. 625

D. Sonuçları

   I. Beyana çağrı.................................................. 626

   II. Beyan........................................................ 627

   III. Resmî deftere göre kabulün sonuçları

      1. Deftere yazılanlardan sorumluluk........................... 628

      2. Deftere yazılmayanlardan  sorumluluk....................... 629

      3. Kefalet borçlarından sorumluluk............................ 630

E. Mirasın Devlete geçmesi hâli..................................... 631

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

RESMî TASFİYE

A. Koşulları

   I. Mirasçıların istemi ile....................................... 632

   II. Mirasbırakanın alacaklılarının istemi ile.................... 633

B. Usul

   I. Yönetim....................................................... 634

   II. Olağan usul ile tasfiye...................................... 635

   III. İflâs usulü ile tasfiye..................................... 636

BEŞİNCİ AYIRIM

MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI

A. Koşulları........................................................ 637

B. Hükümleri........................................................ 638

C. Zamanaşımı....................................................... 639

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MİRASIN PAYLAŞILMASI

BİRİNCİ AYIRIM

PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI

A. Mirasın geçmesinin sonucu

   I. Miras ortaklığı............................................... 640

   II. Mirasçıların sorumluluğu..................................... 641

B. Paylaşmayı isteme hakkı.......................................... 642

C. Cenin nedeniyle erteleme......................................... 643

D. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi............ 644

E. Birlikte yaşayanların hakkı...................................... 645

İKİNCİ AYIRIM

PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI

A. Genel olarak..................................................... 646

B. Paylaşma kuralları

   I. Mirasbırakanın tasarrufu...................................... 647

   II. Paylaşmaya kayyımın katılması................................ 648

C. Paylaşmanın gerçekleşmesi

   I. Mirasçıların eşitliği......................................... 649

   II. Payların oluşturulması....................................... 650

   III. Bazı malların özgülenmesi veya satılması.................... 651

D. Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi............ 652

E. Özellikleri olan eşya

   I. Bütünlük oluşturan veya aile belgeleri ile özel anı değeri

      olan eşya..................................................... 653

   II. Mirasbırakanın mirasçılardaki alacakları..................... 654

   III. Rehnedilmiş tereke malları.................................. 655

   IV. Taşınmazlar

      1. Bölünme.................................................... 656

      2. Özgülenme

         a. Özgülenmeye esas olan değer............................. 657

         b. Değerin belirlenmesi.................................... 658

   V. Tarımsal işletmeler

      1. Paylaştırma dışında bırakma

         a. Koşulları............................................... 659

         b. Taşınırların özgülenmesi................................ 660

         c. Özgülenmenin hangi mirasçıya yapılacağı................. 661

         d. Ölüme bağlı tasarruf iledüzenleme....................... 662

         e. Ergin olmayan mirasçılar................................ 663

      2. Aile malları ortaklığı

         a. İstem hakkı............................................. 664

         b. Ortaklığın sona erdirilmesi............................. 665

      3. Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediyle

   karşılanması..................................................... 666

      4. Yan sınaî işletme.......................................... 667

      5. İşletmenin satılması....................................... 668

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

MİRASTA DENKLEŞTİRME

A. Mirasçılar arasında.............................................. 669

B. Mirasçılık sıfatının kaybı hâlinde............................... 670

C. Denkleştirme şekli

   I. Geri verme veya mahsup........................................ 671

   II. Miras payını aşan kazandırmalar.............................. 672

   III. Denkleştirme değeri......................................... 673

D. Eğitim ve öğrenim giderleri...................................... 674

E. Hediyeler ve evlenme giderleri................................... 675

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI VE SONUCU

A. Paylaşmanın sonuçlandırılması

   I. Paylaşma sözleşmesi........................................... 676

   II. Miras payı üzerinde sözleşme................................. 677

   III. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler............... 678

B. Mirasçıların birbirine karşı sorumluluğu

   I. Garanti borcu................................................. 679

   II. Paylaşma sözleşmesinin geçersizliği.......................... 680

C. Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu

   I. Müteselsil sorumluluk......................................... 681

   II. Mirasçılara rücu............................................. 682

 

DÖRDÜNCÜ KİTAP

EŞYA HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

MÜLKİYET

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

A. Mülkiyet hakkının içeriği........................................ 683

B. Mülkiyet hakkının kapsamı

   I. Bütünleyici parça............................................. 684

   II. Doğal ürünler................................................ 685

   III. Eklenti

      1. Tanım...................................................... 686

      2. Eklenti sayılmayanlar...................................... 687

C. Birlikte mülkiyet

   I. Paylı mülkiyet

      1. Genel Kurallar............................................. 688

      2. Yönetim ve tasarruf

         a. Anlaşmalar.............................................. 689

         b. Olağan yönetim işleri................................... 690

         c. Önemli yönetim işleri................................... 691

         d. Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar................ 692

      3. Yararlanma, kullanma ve koruma............................. 693

      4. Giderler ve yükümlülükler.................................. 694

      5. Kararların bağlayıcılığı................................... 695

      6. Paydaşlıktan çıkarma

         a. Paydaşın çıkarılması.................................... 696

         b. Diğer hak sahiplerinin çıkarılması...................... 697

      7. Paylı mülkiyetin sona ermesi

         a. Paylaşma istemi......................................... 698

         b. Paylaşma biçimi......................................... 699

         c. İntifa hakkı sahibinin durumu........................... 700

   II. Elbirliği mülkiyeti

      1. Kaynakları ve niteliği..................................... 701

      2. Hükümleri.................................................. 702

      3. Sona ermesi................................................ 703

İKİNCİ BÖLÜM

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

BİRİNCİ AYIRIM

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU,

KAZANILMASI VE KAYBI

A. Taşınmaz mülkiyetinin konusu..................................... 704

B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması

   I. Tescil........................................................ 705

   II. Kazanma yolları

      1. Hukukî işlem............................................... 706

      2. İşgal...................................................... 707

      3. Yeni arazi oluşması........................................ 708

      4. Arazi kayması

         a. Genel olarak............................................ 709

         b. Heyelân................................................. 710

         c. Sınırın yeniden belirlenmesi............................ 711

      5. Kazandırıcı zamanaşımı

         a. Olağan zamanaşımı....................................... 712

         b. Olağanüstü zamanaşımı................................... 713

         c. Sürelerin hesabı........................................ 714

      6. Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar................ 715

   III. Tescili isteme hakkı........................................ 716

C. Taşınmaz mülkiyetinin kaybı...................................... 717

İKİNCİ AYIRIM

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN

İÇERİĞİ VE KISITLAMALARI

A. Taşınmaz mülkiyetinin içeriği

   I. Kapsam........................................................ 718

   II. Sınırlar

      1. Sınırların belirlenmesi.................................... 719

      2. Sınır belirleme yükümlülüğü................................ 720

      3. Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet........................ 721

   III. Arazideki yapılar

      1. Arazi ve yapı malzemesi

         a. Mülkiyet ilişkisi....................................... 722

         b. Tazminat................................................ 723

         c. Arazinin mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi........ 724

      2. Taşkın yapılar............................................. 725

      3. Üst hakkı.................................................. 726

      4. Mecralar................................................... 727

      5. Taşınır yapılar............................................ 728

   IV. Araziye dikilen fidanlar..................................... 729

   V. Taşınmaz malikinin sorumluluğu................................ 730

B. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları

   I. Genel olarak.................................................. 731

   II. Devir hakkının kısıtlamaları

      1. Yasal önalım hakkı

         a. Önalım hakkı sahibi..................................... 732

         b. Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre........... 733

         c. Kullanılması............................................ 734

      2. Sözleşmeden doğan önalım hakkı............................. 735

      3. Alım ve geri alım hakları.................................. 736

   III. Komşu hakkı

      1. Kullanma biçimi............................................ 737

      2. Kazı ve yapılar

         a. Kural................................................... 738

         b. Özel kurallar........................................... 739

      3. Bitkiler

         a. Kural................................................... 740

         b. Özel kurallar........................................... 741

      4. Doğal olarak akan su....................................... 742

      5. Fazla suyun akıtılması..................................... 743

      6. Mecra geçirilmesi

         a. Katlanma yükümlülüğü.................................... 744

         b. Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin

    korunması....................................................... 745

         c. Durumun değişmesi....................................... 746

      7. Geçit hakları

         a. Zorunlu geçit........................................... 747

         b. Diğer geçit hakları..................................... 748

      8. Sınırlıklar................................................ 749

      9. Katılma yükümlülüğü........................................ 750

   IV. Başkasının arazisine girme hakkı

      1. Orman ve mer’aya girme..................................... 751

      2. Sürüklenen şeyler ile benzerlerinin alınması............... 752

      3. Zorunluluk hâlinde......................................... 753

   V. Kamu hukuku kısıtlamaları

      1. Genel olarak............................................... 754

      2. Toprağın iyileştirilmesi................................... 755

C. Kaynak ve yeraltı suları

   I. Mülkiyet ve irtifak hakkı..................................... 756

   II. Kaynaklara zarar verilmesi

      1. Tazminat................................................... 757

      2. Eski duruma getirme........................................ 758

   III. Aynı yataktan beslenen kaynaklar............................ 759

   IV. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet........................... 760

   V. Zorunlu su.................................................... 761

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞINIR MÜLKİYETİ

A. Konusu........................................................... 762

B. Kazanılması

   I. Mülkiyetin nakli

      1. Zilyetliğin devri.......................................... 763

      2. Mülkiyetin saklı tutulması

         a. Genel olarak............................................ 764

         b. Taksitle satış.......................................... 765

      3. Hükmen teslim.............................................. 766

   II. Sahiplenme

      1. Sahipsiz şeyler............................................ 767

      2. Sahipsiz duruma gelen hayvanlar............................ 768

   III. Bulunmuş eşya

      1. Arama ve ilân.............................................. 769

      2. Koruma ve satma............................................ 770

      3. Mülkiyetin kazanılması, geriverme.......................... 771

      4. Define..................................................... 772

      5. Bilimsel değeri olan eşya.................................. 773

   IV. Düşen veya sürüklenen şeyler................................. 774

   V. İşleme........................................................ 775

   VI. Karışma ve birleşme.......................................... 776

   VII. Kazandırıcı zamanaşımı...................................... 777

C. Kaybedilmesi..................................................... 778

İKİNCİ KISIM

SINIRLI AYNÎ HAKLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ

BİRİNCİ AYIRIM

TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI

A. Konusu........................................................... 779

B. Kurulması ve sona ermesi

   I. Kurulması

      1. Tescil..................................................... 780

      2. Sözleşme................................................... 781

      3. Kendi taşınmazı üzerinde irtifak hakkı..................... 782

   II. Sona ermesi

      1. Genel olarak............................................... 783

      2. Her iki taşınmaza aynı kimsenin malik olması............... 784

      3. Mahkeme kararı............................................. 785

C. Hükümleri

   I. Kapsamı

      1. Genel olarak............................................... 786

      2. Tescile göre............................................... 787

      3. İhtiyaçların değişmesi..................................... 788

      4. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet......................... 789

   II. Bakım giderleri.............................................. 790

   III. Değişiklikler

      1. İrtifak hakkının ilişkin olduğu yerin değiştirilmesi....... 791

      2. Bölünme

         a. Yararlanan taşınmazın bölünmesi......................... 792

         b. Yüklü taşınmazın bölünmesi.............................. 793

İKİNCİ AYIRIM

İNTİFA HAKKI VE DİĞER İRTİFAK HAKLARI

A. İntifa hakkı

   I. Konusu........................................................ 794

   II. Kurulması.................................................... 795

   III. Sona ermesi

      1. Sona erme sebepleri........................................ 796

      2. Süresi..................................................... 797

      3. Harap olma veya kamulaştırma............................... 798

      4. Geri verme

         a. Yükümlülük.............................................. 799

         b. Sorumluluk.............................................. 800

         c. Giderler................................................ 801

      5. Zamanaşımı................................................. 802

   IV. İntifa hakkının hükümleri

      1. İntifa hakkı sahibinin hakları

         a. Genel olarak............................................ 803

         b. Doğal ürünler........................................... 804

         c. Faizler................................................. 805

         d. Hakkın kullanılmasının devri............................ 806

      2.Malikin hakları

         a. Gözetim................................................. 807

         b. Güvence isteme.......................................... 808

         c. Bağışlamada güvence..................................... 809

         d. Güvence verilmemesinin sonuçları........................ 810

      3. Defter tutma............................................... 811

      4. İntifa hakkı sahibinin yükümlülükleri

         a. Malın korunması......................................... 812

         b. Bakım ve işletme giderleri.............................. 813

         c. Malvarlığı intifaında borçların faizi................... 814

         d. Sigorta ettirme......................................... 815

   V. Özel hâller

      1. Taşınmazlar

         a. Ürünler................................................. 816

         b. Özgülenme yönü.......................................... 817

         c. Ormanlar................................................ 818

      2. Tüketilebilen ve değeri biçilen şeyler..................... 819

      3. Alacaklar

         a. Yararlanmanın kapsamı................................... 820

         b. Ödeme ve işletme........................................ 821

         c. Devir isteme hakkı...................................... 822

B. Oturma hakkı

   I. Genel olarak.................................................. 823

   II. Oturma hakkının kapsamı...................................... 824

   III. Giderler.................................................... 825

C. Üst hakkı

   I. Konu ve tapu kütüğüne kayıt................................... 826

   II. İçerik ve kapsam............................................. 827

   III. Sona ermenin sonuçları

      1. Yapı mülkiyetinin malike geçmesi........................... 828

      2. Bedel...................................................... 829

      3. Diğer hükümler............................................. 830

   IV. Süresinden önce devir istemi

      1. Koşulları.................................................. 831

      2. Hakkın kullanılması........................................ 832

      3. Diğer hâller............................................... 833

   V. Üst hakkı iradının güvencesi

      1. İpotek kurulmasını isteme hakkı............................ 834

      2. Tescil..................................................... 835

   VI. Sürenin üst sınırı........................................... 836

D. Kaynak hakkı..................................................... 837

E. Diğer irtifak hakları............................................ 838

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

TAŞINMAZ YÜKÜ

A. Konusu........................................................... 839

B. Kurulması ve sona ermesi

   I. Kurulması

      1. Tescil ve kazanma.......................................... 840

      2. Kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükü........................ 841

      3. Güvence amacıyla kurulma................................... 842

   II. Sona ermesi

      1. Genel olarak............................................... 843

      2. Yükten kurtarma

         a. Alacaklının yetkisi..................................... 844

         b. Yükümlünün yetkisi...................................... 845

         c. Yükten kurtarma bedeli.................................. 846

      3. Zamanaşımı................................................. 847

C. Hükümleri

   I. Alacaklının hakkının niteliği................................. 848

   II. Yükün niteliği............................................... 849

İKİNCİ BÖLÜM

TAŞINMAZ REHNİ

BİRİNCİ AYIRIM

GENEL HÜKÜMLER

A. Koşullar

   I. Taşınmaz rehninin türleri..................................... 850

   II. Güvence altına alınan alacak

      1. Ana para................................................... 851

      2. Faiz....................................................... 852

   III. Taşınmaz

      1. Rehne konu olabilme........................................ 853

      2. Belirli olma

         a. Taşınmaz tek ise........................................ 854

         b. Taşınmaz birden çok ise................................. 855

B. Rehnin kurulması ve sona ermesi

   I. Rehnin kurulması

      1. Tescil..................................................... 856

      2. Birden çok kişiye ait taşınmazlarda........................ 857

   II. Rehnin sona ermesi........................................... 858

   III. Taşınmazların birleştirilmesi

      1. Rehnin başka taşınmaz üzerine geçmesi...................... 859

      2. Borçlunun taşınmazı rehinden kurtarması.................... 860

      3. Bedel olarak ödenen para................................... 861

C. Hükmü

   I. Rehnin kapsamı................................................ 862

   II. Kira bedelleri............................................... 863

   III. Zamanaşımı.................................................. 864

   IV. Önlem alma yetkisi

      1. Değer düşmelerine karşı

         a. Koruma önlemleri........................................ 865

         b. Güvence, eski hâle getirme, kısmî ödeme isteme.......... 866

      2. Değerin kusur olmadan düşmesi.............................. 867

      3. Rehinli taşınmazın kısmen devri............................ 868

   V. Rehinden sonra kurulan aynî haklar............................ 869

   VI. Rehin derecesi

      1. Rehin derecesinin hükümleri................................ 870

      2. Rehin dereceleri arasındaki ilişki......................... 871

      3. Boş dereceler.............................................. 872

   VII. Rehnin paraya çevrilmesi

      1. Paraya çevirme şekli....................................... 873

      2. Satış bedelinin dağıtılması................................ 874

      3. Güvencenin kapsamı......................................... 875

      4. Zorunlu masrafların güvencesi.............................. 876

   VIII. Arazinin iyileştirilmesi hâlinde rehin hakkı

      1. Öncelik.................................................... 877

      2. Borcun ödenmesi ve rehnin sona ermesi...................... 878

   IX. Sigorta tazminatı üzerinde hak............................... 879

X. Alacaklının temsili.............................................. 880

İKİNCİ AYIRIM

İPOTEK

A. Amaç ve nitelik.................................................. 881

B. Kurulması ve sona ermesi

   I. Kuruluş....................................................... 882

   II. Sona erme

      1. İpoteğin terkinini isteme hakkı............................ 883

      2. Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı...................... 884

      3. İpotekten kurtarma

         a. Koşulları ve usulü...................................... 885

         b. Açık artırma............................................ 886

      4. Ödeme istemi............................................... 887

C. Hükmü

   I. Mülkiyet ve borçluluk

      1. Taşınmazın devri........................................... 888

      2. Taşınmazın bölünmesi....................................... 889

      3. Borcu yüklenmenin bildirilmesi............................. 890

   II. Alacağın devri............................................... 891

D. Kanunî ipotek

   I. Tescile tâbi olmayan kanunî ipotek............................ 892

   II. Tescile tâbi kanunî ipotekler

      1. Hâller..................................................... 893

      2. Satıcılar, mirasçılar ve diğer elbirliği ortakları

    bakımından...................................................... 894

      3. Zanaatkâr ve yükleniciler bakımından

         a. Tescil.................................................. 895

         b. Sıra.................................................... 896

         c. Öncelik................................................. 897

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ

A. İpotekli borç senedi

   I. Amaç ve nitelik............................................... 898

   II. Değer biçilmesi.............................................. 899

   III. Muacceliyet bildirimi....................................... 900

   IV. Malikin durumu............................................... 901

   V. Devir ve bölünme.............................................. 902

B. İrat senedi

   I. Amaç ve nitelik............................................... 903

   II. Sorumluluğun sınırı.......................................... 904

   III. Devletin sorumluluğu........................................ 905

   IV. Yükten kurtarma.............................................. 906

   V. Borç ve mülkiyet.............................................. 907

   VI. Bölünme...................................................... 908

C. Ortak hükümler

   I. Kurulması

      1. Alacağın niteliği.......................................... 909

      2. Senedin dayanağı borç ileilişkisi.......................... 910

      3. Tescil ve rehin senedi

         a. Rehin senedini düzenlemegereği.......................... 911

         b. Rehin senedinin düzenlenmesi............................ 912

         c. Rehin senedinin şekli................................... 913

      4. Alacaklının belirlenmesi

         a. Düzenleme sırasında..................................... 914

         b. Ortak temsilci.......................................... 915

      5. Ödeme yeri................................................. 916

      6. Alacağın devrinden sonraödeme.............................. 917

   II. Sona erme

      1. Alacaklının olmaması....................................... 918

      2. Terkin..................................................... 919

   III. Alacaklının hakları

      1. İyiniyetin korunması

         a. Tescil bakımından....................................... 920

         b. Senet bakımından........................................ 921

         c. Senet ile tescilin ilişkisi............................. 922

      2. Hakkın ileri sürülmesi..................................... 923

      3. Alacağın devri............................................. 924

   IV. İptal

      1. Senedin kaybedilmesi....................................... 925

      2. İlân yoluyla duyuru........................................ 926

   V. Borçlunun def’ileri........................................... 927

   VI. Ödenen senedin geri verilmesi................................ 928

   VII. Hukukî ilişkide değişiklik.................................. 929

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

TAŞINMAZ REHNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENETLERİ

A. Rehinli tahviller................................................ 930

B. Seri hâlinde rehin senedi çıkarılması

   I. Genel olarak.................................................. 931

   II. Düzenlenmesi................................................. 932

   III. Borcun kısım kısım ödenmesi................................. 933

   IV. Tescil....................................................... 934

   V. Hükmü

      1. Senedi çıkaran aracı kurum................................. 935

      2. Senetlerin geri ödenmesi

         a. Ödeme plânı............................................. 936

         b. Denetleme............................................... 937

         c. Geri ödemelerin özgülenmesi............................. 938

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞINIR REHNİ

BİRİNCİ AYIRIM

TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKI

A. Teslime bağlı rehin

   I. Kurulması

      1. Alacaklının zilyetliği..................................... 939

      2. Ayrık durumlar............................................. 940

      3. Art rehin.................................................. 941

      4. Alt rehin.................................................. 942

   II. Rehnin sona ermesi

      1. Zilyetliğin kaybı.......................................... 943

      2. Geri verme borcu........................................... 944

      3. Alacaklının sorumluluğu.................................... 945

   III. Rehnin hükümleri

      1. Alacaklının hakkı.......................................... 946

      2. Rehnin kapsamı............................................. 947

      3. Rehnin sırası.............................................. 948

      4. Mülkiyetin geçememesi...................................... 949

B. Hapis hakkı

   I. Koşulları..................................................... 950

   II. Ayrık durumlar............................................... 951

   III. Borç ödemeden aciz.......................................... 952

   IV. Hükümleri.................................................... 953

İKİNCİ AYIRIM

ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN

A. Genel olarak..................................................... 954

B. Kurulması

   I. Senede bağlı olan veya olmayan alacaklarda.................... 955

   II. Kıymetli evrakta............................................. 956

   III. Emtiayı temsil eden senetlerde.............................. 957

   IV. Art rehin.................................................... 958

C. Hükümleri

   I. Rehnin kapsamı................................................ 959

   II. Rehinli pay senetlerini temsili.............................. 960

   III. Yönetim ve ödeme............................................ 961

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ VERME İŞİ İLE UĞRAŞANLAR

A. Ödünç verenler

   I. İşletme izni alma............................................. 962

   II. Süre......................................................... 963

B. Taşınır rehni karşılığı ödünç

   I. Kurulması..................................................... 964

   II. Hükümleri

      1. Rehnin paraya çevrilmesi................................... 965

      2. Arta kalan para üzerindeki hak............................. 966

   III. Rehnin sona ermesi

      1. Rehinden kurtarmayı isteme hakkı........................... 967

      2. Ödünç verenin hakları...................................... 968

C. Geri alım hakkı tanıyarak satım.................................. 969

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

REHİNLİ TAHVİL

A. Niteliği......................................................... 970

B. Şekli............................................................ 971

C. Düzenlemesi...................................................... 972

ÜÇÜNCÜ KISIM

ZİLYTLİK VE TAPU SİCİLİ

BİRİNCİ BÖLÜM

ZİLYETLİK

A. Zilyetlik kavramı ve türleri

   I. Kavram........................................................ 973

   II. Türleri

      1. Aslî ve fer’î zilyetlik.................................... 974

      2. Dolaylı ve dolaysız zilyetlik.............................. 975

   III. Geçici olarak kesilme....................................... 976

B. Zilyetliğin devri

   I. Hazırlar arasında............................................. 977

   II. Hazır olmayanlar arasında.................................... 978

   III. Teslimsiz devir............................................. 979

   IV. Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi....................... 980

C. Zilyetliğin hükümleri

   I. Korunması

      1. Savunma hakkı.............................................. 981

      2. Zilyetliğin gasbında dava hakkı............................ 982

      3. Zilyetliğe saldırıya dava hakkı............................ 983

      4. Dava hakkının düşmesi...................................... 984

   II. Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması

      1. Mülkiyet karinesi.......................................... 985

      2. Fer’î zilyetlikte karine................................... 986

      3. Davaya karşı savunma....................................... 987

      4. Tasarruf yetkisi ve taşınır davası

         a. Emin sıfatıyla zilyetten edinme bakımından.............. 988

         b. Kaybedilen veya çalınan eşya bakımından................. 989

         c. Para ve hamile yazılı senetlerde........................ 990

         d. İyiniyetli olmama hâlinde............................... 991

      5. Taşınmazlarda karine....................................... 992

   III. Sorumluluk

      1. İyiniyetli zilyet bakımından

         a. Yararlanma.............................................. 993

         b. Tazminat................................................ 994

      2. İyiniyetli olmayan zilyet bakımından....................... 995

   IV. Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma........................ 996

İKİNCİ BÖLÜM

TAPU SİCİLİ

A. Kurulması

   I. Sicil bakımından

      1. Genel olarak............................................... 997

      2. Taşınmazların kaydedilmesi

         a. Kaydedilecek taşınmazlar................................ 998

         b. Kaydedilmeyecek taşınmazlar............................. 999

      3. Sicilin unsurları

         a. Tapu kütüğü............................................ 1000

         b. Kat mülkiyeti kütüğü................................... 1001

         c. Yevmiye defteri ve belgeler............................ 1002

         d. Plân................................................... 1003

   II. Tapu sicilinin tutulması

      1. Bir bölgede............................................... 1004

      2. Birden çok bölgede........................................ 1005

   III. Tapu idareleri

      1. Kuruluş................................................... 1006

      2. Sorumluluk................................................ 1007

B. İşlemler

   I. İşlemlerin konusu

      1. Tescil.................................................... 1008

      2. Şerhler

         a. Kişisel haklarda....................................... 1009

         b. Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında.................... 1010

         c. Geçici tescil şerhi.................................... 1011

      3. Beyanlar.................................................. 1012

   II. Tescilin ve terkinin koşulları

      1. İstem

         a. Tescil için............................................ 1013

         b. Terkin ve değişiklik için.............................. 1014

      2. Yetkinin ve sebebin belirlenmesi.......................... 1015

      3. Belgelerin tamamlanması................................... 1016

   III. Tescilin biçimi

      1. Genel olarak.............................................. 1017

      2. Taşınmaz lehine irtifaklarda.............................. 1018

   IV. Tebliğ zorunluluğu.......................................... 1019

C. Tapu sicilinin açıklığı......................................... 1020

D. Tescilin etkileri

   I. Tescilin yapılmamasının sonuçları............................ 1021

   II. Tescilin sonuçları

      1. Genel olarak.............................................. 1022

      2. İyiniyetli üçüncü kişilere karşı.......................... 1023

      3. İyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı.................. 1024

E. Terkin ve değiştirme

   I. Yolsuz tescilde.............................................. 1025

   II. Aynî hakların sona ermesi................................... 1026

   III. Düzeltme................................................... 1027

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN....................................... 1028

YÜRÜRLÜK........................................................... 1029

YÜRÜTME............................................................ 1030

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X